Дом здравља Младеновац

На основу члана 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9724/2019 od 27.09.2019.године , Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос:                                                                                                                                       

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА на радном месту

Високо образовање стечено на :

- Интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године,                                                 

- Основним студјама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.                           

- Стручни испит                                                                                    

- Лиценца                                                                                            

 

КРАТАК ОПИС ПОСЛА

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, крозпримену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца ипородице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанакболести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике заздравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцимаи организацијама у заједници;-ради у превентивним саветовалиштима;-организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;-учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљењеи предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за радзбог болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-у случају потребе збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, и ако је потребно прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

КАндидати за радно место уз пријаву достављају:

-Кратку биографију

-Диплому о завршеном медицинском факултету

-Доказ о положеномстручном испиту

-Оригинал или фотокопију лиценце

 

Пријаве се достављају на адресу Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15, са назнаком  ,, ПРИЈАВА НА КОНКУРС-не отварати” , у року од осам дана од дана објављивања у званичној публикацији НСЗ, Послови.               Неблаговремене пријаве се неће разматрати.                                               Обавештења на тел.011- 8241-508,

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић