Опште болнице Вршац

На основу чланова 5. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), чланова 7. – 9. Колективног уговора код Опште болнице Вршац бр. 01-393 од 11.03.2019. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр: 112-13106/2019 од 26.12.2019. године, у складу са Кадровским планом бр. 112-01-617/2019-02 од 07.08.2019. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Расписује се оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 1. Доктор медицине ...............2 извршиоца

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање: на интегрисаним академским студијама (медицински факултет), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године, на основним студијама у трајању од најмање пет година (медицински факултет), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .
 • стручни испит;
 • лиценца;

 

 1. Виши физиотерапеут...............1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

 • висока струковна школа здравствене струке струковни физиотерапеут ( VII степен стручне спреме)
 • стручни испит;
 • лиценца.
 1. Медицинска сестра (техничар општег смера)...............8 извршилаца

 

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • средња медицинска школа општег смера ( IV степен стручне спреме)
 • стручни испит;
 • лиценца.

 

 1. Лабораторијски техничар...............1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

- средња медицинска школа - лабораторијски смер

-стручни испит

- лиценца.

       5 -   Домар/мајстор одржавања...............1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

               - средња стручна спрема (IV степен)

 • - Спремачица...............3 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

 • основно образовање
 • Помоћни радник...............2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

- основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе неоверене фотокопије:

 • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, контакт телефоном и е-mail адресом;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила,за радна места под редним бројем 1.,2.,3.,4. и 5., сва четири сведочанства, за радно место под редним бројем 3. и 4, сведочанство о завршеној основној школи, за радно место под редним бројем 6. и 7.
 • уверење о положеном стручном испиту за радно место под редним бројем 1.,2.,3. и 4.;
 • одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе) за радно место под редним бројем 1.,2.,3. и 4;
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли, на web страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.obvrsac.com) и на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу : Општа болница Вршац ,Вршац, улица Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести тачан назив радног места за које кандидат подноси пријаву)“.

 

 

В.Д. Директора

Опште болнице Вршац, Вршац

др Иван Ивановић