Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 984-1 од 06.03.2020. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца:

 

Један (1) извршиоцПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

Опис посла:

-    помоћни послови неге болесника,

-    помаже медицинској сестри код пријема, збрињавања и отпуста пацијената,

-    помоћни послови код паковања санитетског материјала,

-    транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције,

-    транспорт медицинског материјала у оквиру Института,

-    по потреби транспорт лабораторијског материјала,

-    по потреби транспорт требованог биолошког материјала (крви и продуката крви).

  • ради и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
  • за свој рад одговара непосреднм руководиоцу.

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

  • Диплому о завршеној осмогодишњој школи
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,
  • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,
  • Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.       

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:

„ Пријава на оглас за пријем ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА “.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:         

Доц.др Јелена Антић