Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-17/2020-02 од 28.02.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-838/2020 од 31.01.2020. године, директор Дома здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује :

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне радног места Возача санитетског возила у санитетском превозу у Одсеку за санитетски превоз у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 2 /два / извршиоца на неодређено време;

Опис послова:

 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан (превоз до болнице по налогу лекара, превоз пацијената од куће до центра за дијализу и назад и сл.);
 • врши хитан санитетски превоз пацијената у случају потребе;
 • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 • помаже у преносу болесника са виших спратова или подрумских просторија;
 • рукује светло - звучном сигнализацијом у возилу;
 • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене – шефу одељења;
 • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и пацијената;
 • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;
 • обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, шефа медицинске екипе са којом ради у тиму, начелника СХП, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • IV или III степанстручне спреме, КВ возач, положен испит за возача  Б, Ц или Д категорије;
 • здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком према Акту о процени ризика.

Радно време износи 37 сати недељно ( скараћено радно време )

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
 • оверену фотокопију важеће возачке дозволе;
 • потврда о радном искуству на истим или сличним пословима ( уколико има радно искуство)
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у web сајту Националне службе за запошљавање.

 Оглас објавити на web сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

                                                                                                        

Директор Дома здравља  

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства