Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 2785  од              05.03.2020.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

 

                   ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Лабораторијски техничар  ..............................................................................1 извршилац

                  ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ............................................................................................... 2 извршиоца
 2. Сервирка ............................................................................................................. 1 извршилац 

                  ОЈ Општа болница Прибој

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици  ................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............... 2 извршиоца

           

              Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине и – VII степен стручне спреме,завршен медицински   факултет,важећа лиценца  и положен стучни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима-IV степен стучне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар-IV степен стучне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
 • Зарадно место виши радиолошки техничар-VI степен стучне спреме,завршена виша медицинска школа,смер радиолошки техничар,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућем факултету одн.школи
 • Оверену фотокопију уверења о стручном испиту
 • Оверену копију лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић