Дом здравља ''Јован Ристић'' Бабушница

На основу члана 31. и 37. Закона о раду  („,Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС), и члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(Сл. гласник РС бр. 96/2019), директор дома здравља,, др Јован Ристић'' у Бабушници,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време од годину дана:


I

Радно место: возач у санитетском превозу у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом.

Број извршилаца : 1

Врста радног односа: на одређено време од једне године.
Радно време: пуно (40 сати недељно)
Услови: средње образовање, возачка дозвола ,, Б`` категорије.

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:

 

  • Кратку биографију
  • Диплому о стеченој стручној спреми
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Фотокопију (или извод ишчитане) личне карте.
  • Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом.


Документацију доставити у овереним фотокопијама.

 

Достављена  документација се не враћа.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у листу ,, Послови“.

Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији послодавца, у листу ,,Послови“ који издаје НСЗ и веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 
         
Пријаве се могу доставити лично или слати на адресу: Дом здравља '' др Јован Ристић'' Бабушница, улица Ивице Миладиновића бр.2, 18330 Бабушница, са назнаком "пријава на оглас".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
            

                                                                                                         

директор

др Миле Николић