Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.1117/12 од 27.02.2020.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

1. Возач возила Б категорије за рад у Одељењу за послове безбедности, одбране и ванредних ситуација, заштите на раду , ППЗ, обезбеђење објеката и простора,   телефонске централе и унутрашњег транспорта у Служби за помоћне и друге послове Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутнoг запосленoг на боловању

Услови: Средња школска спрема, изузетнo:  основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

- возачка дозвола Б категорије

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

За радно место бр.  1 ::

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
  • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдом о радном искуству на наведеним пословима
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију возачке дозволе Б категорије
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине