АПОТЕКЕ КРАЉЕВО

На основу члана  7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), члана 3.Правилника о начину спровођења поступка запошљавања у “Апотеци Краљево” ,бр.175 од 28.11.2019 године ,Сагласности Министарства здравља Републике Србије-Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,бр.12-01-221-2/2020-02 од 24.02.2020 године и члана  22. Статута Апотеке Краљево,

 

КОМИСИЈА  "АПОТЕКЕ КРАЉЕВО"

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

I

                                   

Магистар фармације -3 извршиоца

 

1.Назив радног места и опис посла

 

Магистар фармације     -1 извршиоц  за  Апотеку у Матарушкој Бањи,град Краљево

                                           - 1 извршиоц  за Апотекарски огранак "Дом здравља Рашка",                                                                                               општина  Рашка

Опис посла :

Обавља послове набавке, складиштења и чувања лекова, медицинских средстава и осталих производа за заштиту здравља, издавања лекова  и медицинских средстава по рецептима, израде магистралних лекова, издавања лекова и медицинских средстава као и других производа за заштиту здравља, испитује фармацеутске супстанце на идентитет, обавља све послове на рачунару, пружа стручну помоћ фармацеутским техничарима и приправницима, пружа обавештења о правилној употреби лекова и помоћних лековитих средстава, учествује у здравственом васпитању у вези правилне употребе лекова и помоћних лековитих средстава, обавља послове евиденције, ради послове из домена рада непосредног руководиоца по његовом налогу, ради у сменама, прима, разноси и сређује лекове и другу робу.

 

Магистар фармације – 1 извршиоц у Јединици за издавање готових лекова у Баљевцу, општина Рашка

Опис посла:

Материјално је одговоран за сву имовину апотекарске јединице, одговара за рад апотекарске јединице, издаје готове лекове по рецептима осим наркотичких средстава и лекова јаког дејства, издаје лекове и  медицинска средстава , помоћна лековита  и козметичка средства у ручној продаји, набавља лекове од добављача или из своје матичне апотеке, одговоран је за благовремеиу израду фактура, извештаја, евиденција, ажурно и тачно вођење прописане документације, ради све послове на рачунару, одговоран је за извршење плана рада и финансијског плана јединице, ради у сменама, прима, разноси и сређује лекове и другу робу.

  1. Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом
  2. Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:

- Стручна спрема / образовање - Високо образовање стечено на Фармацеутском факултету: завршеним интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.- -

- Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање  шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

II

Документација потребна за пријаву:

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету ( оверена фотокопија),

4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) или Извод из књиге венчаних,

5) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),

6)Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак

7)Уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији, тј. да није осуђиван

8)Доказ о претходном радном искуству (писмена исправа о радном искуству )

III

Оглас се објавњује на интернет порталу Националне службе за запошљавање и  сајту Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли у управи "Апотеке Краљево”, Трг Српских ратника бр.30.

Изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве слати у затвореној коверти на адресу:"АПОТЕКА КРАЉЕВО”, са назнаком"Пријава по огласу за заснивање радног односа"Трг српских ратника бр.30 Краљево.

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ КРАЉЕВО