Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бr. 96/2020), Закључка 51 Број: 112-12863/2019 oд 20.12.2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање пријемом у радни однос на неодређено време и у вези са тим,  дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-2 од 16.01.2020. године и Исправке техничке грешке бр. бр. 112-01-1582/2019-2 од 10.02.2020. године  као и  указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време са пуним радним временом  ради замене запосленог на боловању/неплаћеном одсуству са рада, један извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног одсуства са рада,  на радном месту: кувар/посластичар или кафе куварица/сервирка, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност, помоћни радник на нези пацијената, и возач санитетског возила у болничкој установи,  у складу са Кадровским планом Болнице за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02 од 26.02.2020. године,  Одлуке в.д. Директора бр. 03/970 од 04.03.2020. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

 

Три   извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, медицинска сестра/техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Девет   извршилаца на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  медицинска сестра/техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

                   

Један  извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, кувар/посластичар или кафе куварица/сервирка, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

  • ССС угоститељске струке, за кувара/посластичара или
  • ССС изузетно ОШ са радним искуством на тим пословима за кафе куварицу/сервирку.

 

Један  извршиоца на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуста са рада, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,  утврђени следећи услов, основно образовање.

 

Један  извршиоца на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуста са рада, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, помоћни радник на нези пацијената, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,  утврђени следећи услов, основно образовање.

 

Један  извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, возач санитетског возила у болничкој установи, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

  • ССС и

                                 -     возачка дозвола „Б“ категорије.

    

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом сручном испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном. .

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

(Оглас ће бити објављен дана, у Новинама НЗС,  „Послови“, дана, 18.03.2020. године)

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Dr Mарјана Вукићевић