Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бr. 96/2020), Сагласности МЗ РС бр. 112-01-221/2020-02 oд 25.02.2020. године, о давању сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуну слободних радних места, три доктора медицине или специјалисте одређене гране медицине у складу са приоритетним потребама здравствене установе,  у складу са Кадровским планом Болнице за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02 од 26.02.2020. године, Одлуке в.д. Директора бр. 03/1021 од 09.03.2020. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

 

Jедан  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, доктор медицине специјалиста интерне медицине, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- стручни испит,

- специјалистички испит из интерне медицине,

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, доктор медицине специјалиста неурологије, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- стручни испит,

- специјалистички испит из неурологије,

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

    

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеном едицинском факултету,
  • Уверење о положеном сручном и специјалистичком испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

(Оглас ће бити објављен дана, у Новинама НЗС,  „Послови“, дана, 18.03.2020. године)

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Dr Mарјана Вукићевић