ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије број 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020.године, Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-348/2020 oд 24.01.2020.године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2017.годину („Сл.гласник РС“,бр.61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19), члана 23. Статута Дома здравља „Ириг“ и Одлуке директора бр. 384/20 од 12.03.2020.године, расписује се:

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време

са пуним радним временом и то:

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге...................1 ИЗВРШИЛАЦ за рад у Служби за правне, економске, техничке и друге сличне послове.

 

         Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

 • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
 • одржава хигијену у административним просторијама;
 • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
 • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе;
 • одржава хигијену тоалета у здравственој установи;
 • врши послове прања лабораторијског посуђа;
 • одржава хигијену радних површина у лабораторији;
 • уклања продукте рада у лабораторији на прописан начин;
 • одржава околину здравствене установе у зимским условима;

 

         Услови за заснивање радног односа:

 • Основно образовање.

 

         Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом,
 • Фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована),
 • Диплома о завршеноj oсновној школи (оверена фотокопија),
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о досадашњем радном искуству,
 • Изјава да је здравствено способан за тражени посао, да се против њега не води кривични поступак као и да није осуђиван.

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Ириг“.

           Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати као и Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци) и Уверење да кандидат није осуђиван (оригилан уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

           Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

           Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге“.

            Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају документације, именоваће се Комисија за пријем.

            Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб-страници Дома здравља „Ириг“ (www.dzirig.rs).

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин