Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана   Домa здравља  Лесковац за 2020. годину број 112-01—31/2020-02 од 22.01.2020 године и Сагласности Министарства здравља бр. 1112-01-221-1/2020-02 од 24.02.2020 и бр. 112-01-221-3/2020-02 od 02.03.2020 год. директор Дома здравља Лесковац доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

 У Служби за здравствену заштиту жена у Цитолошкој лабораторији  на радном месту 

  1. Цитоскринер – 5 извршиоца

 

  1. Лабораторијски техничар - 2 извршиоца

 

 

2.

          Поред општих услова прописаних законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

За послове под тачком 1. Цитоскринер  да имају завршену високу медицинску школу струковних студија из области гинекологије и акушерства или општег смера односно вишу медицинску школу смера гинекологије и акушерства  или општи смер, положен стручни  испит, лиценцу или решење о упису у комору и 6 месеци радног искуства,   и да су здравствено способни за обављање послова за који подносе пријаву.

За послове под редним бројем 1 предвиђена је и додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом скринингу на рак грлића материце.

За послове под тачком 2. Лабораторијски техничар  да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера и положен стручни испит, лиценцу или решење о упису у комору и 6 месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар и да су здравствено способни за обављање послова за који подносе пријаву.

 

3.

          Као доказ о испуњености услова за  заснивање радног односа  кандидати су дужни да за радна места под 1 и 2 доставе   

  1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата са контакт телефоном и адресом становања
  2. Кратку биографију кандидата (CV)
  3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеноj школи
  4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

         

Изабрани кандидат, пре заснивања радног односа дужан је  да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос као и лиценцу или решење о упису у комору.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

4.

          Оглас објавити на веб страници Министарства здравља Републике Србије и на интернет презентацији Дома здравља Лесковац.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

 

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић