Дом здравља Параћин

На основу члана  члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019), ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Референт за правне, кадровске и административне послове један (1) извршилац НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 24 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек правних послова Дома здравља Параћин.

 

    

        Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

  • средње образовање.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- знање рада на рачунару.

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          - кратку  биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању

   

НАПОМЕНА: Знање рада на рачунару провераваће се у току разговора са кандидатима који буду испунили услове конкурса.

    

Опис посла:

 

ружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.;

- прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

- издаје одговарајуће потврде и уверења; 

- обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

- води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

- врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

- пружа подршку припреми и одржавању састанака;

- припрема и умножава материјал за рад;

- води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

- води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.

- врши аминистративно – техничке послове везано за унос и обраду података;

-За свој рад одговоран је шефу одсека  правних послова.

 

     Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

СА НАЗНАКОМ

 

“ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО Референт за правне, кадровске и административне послове

 

  Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у неовереним копијама.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

        Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

        Неблаговремене, недозвољене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

        По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

 

Директор

Дом-а  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије