Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Дома здравља Осечина, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина број236/20   од 16.03.2020.год. .

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос за једног  извршиоца на одређено време, са пуним радном временом  на период од  2 (две)  године ,због повећаног обима посла и указаног слободног радног места за обављање послова на радном месту:

  1. дипломирани правник са пуним радним временом у јединици за правно ,економско-финансијско техничке и друге сличне послове   Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ:

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,односно специјалистичким струковним студијама  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

-знање рада на рачунару.

Послови и задаци:

-- спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

- води управни поступак из делокруга рада;

- припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

- припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

- води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

- припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

- даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

- даје стручну подршку у области канцеларијског пословања

- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима;

- припрема стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за

унапређења правних питања;

- припрема опште и појединачне акте;

-Присуствује седницама Управног одбора,

-Oбавља послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

-За свој рад одговара начелнику јединице и  директору Дома здравља.

                       

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене  понуде неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Пријаве слати лично или путем поште на адресу :

Дом здравља Осечина

ул.Болничка 13-15

Осечина 14253

Са назнаком пријава на конкурс .                                             

                                                                                   

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА