Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019) Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

 

               

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

    1.Доктор медицине – Служба педијатрије - Сектор клиничких служби, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,  са пуним радним временом.        извршилац 1     

                

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит.

Опис: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                         

-Ради друге послове из свог делокруга рада, као и по налогу начелника Службе коме  је непосредно одговоран за свој рад.

- Радно место  са повећаним ризиком.    

   

  1. Виша медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима главна сестра техничар – Служба ОРЛ и максилофацијалну хирургију - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом

  извршилац 1

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС,113/2017и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови:Високо образовање из области медицине: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковна медицинска сестра или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, смер виши медицински техничар, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства након положеног стручног испита.

Опис:     Организује и контролише рад сестара и помоћних радника у оделењу. Непосредно учествује у процесу рада, нези болесника и подели терапије на оделењу. Помаже доктору приликом прегледа и интервенција. Саставља јеловник и благовремено га предаје кухињи и  контролише поделу хране на оделењу. Уз сагласност главне сестре Опште Болнице организује спровођење санитарних и хигијенско-епидемиолошких мера и предлаже мере за њихово побољшање. Контролише исправност апарата и инструмената и обезбеђености потребним инвентаром и  материјалом  у оделењу. Води евиденцију о потрошњи лекова и санитетског материјала,  снабдевености постељама, униформама и лековима и предлажу шефу оделења мере за рационално коришћење материјала и лекова. Контролише вођење медицинске и друге документације из домена рада медицинских сестара и помоћног особља на оделењу. Врши задуживање и раздуживање инвентара у оделењу  за шта одговара и врши контролу инвентара. Стара се о дисциплини на одељењу. Ради и друге пoслове из своје стручности  по налогу главне сестре-техничара Опште Болнице и начелника сектора, којима је  непосредно и одговорна.                                 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-   Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-   Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-   Фотокопија уверења положеног стручног испита, за радно место за које се тражи огласом,

-   Фотокопија лиценце (Решење о упису у Лекарску Комору ) за радно место за које се тражи огласом

- Фотокопија лиценце (Решење о упису у Комору мед.сестара и здравствених техничара Србије),за радно место за које се тражи огласом

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом уколико је дошло до промене

   - Потврда о радном искуству за послове Виша мед.сестра-техничар-главна сестра-техничар

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

          Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                              ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање              ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                        СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                 др Живко Врцељ