Општа болница Петровац на Млави

c

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018 годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Сагласности  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број:112-7568/2019 од 26.07.2019.год, допис Министарства здравља 112-01-989/2019-02 од 07.08.2019.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

1).а) -на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца и то:      Виши радиолошки техничар – извршилаца 1 (један).

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

- више образовање - виши/струковни радиолошки техничар.

-на студијима првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године,

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године .

- стручни испит;

- лиценца / решење о упису у комору;

- најмање годину дана  радног искуства у наведеном звању.

1).б). -на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца и то:

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  – извршилаца 1 (један)

Медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу  – извршилаца 1 (један)

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

-средње образовање у трајању од четири године /медицинска школа/медицинска сестра-техничар,

-стручни испит;

 - лиценца / решење о упису у комору;

 - најмање годину дана радног искуства у наведеном звању.

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  вишом/струковном  школом: виши физиотерапеут,  за послове са завршеном  средњом медицинском школом: медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, уверење да није осуђиван, уверење да се не води кривични поступак,  дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.                                                              

 6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.                                                     

 

 

В.д.  директора

Опште болнице Петровац на Млави

4Др Бранко Лукић