Дом здравља Горњи Милановац

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019), чл. 19. Статута Дома здравља Горњи Милановац, в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац доноси

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

За пријем  радника у радни однос на одређено време услед упражњеног радног места због престанка радног односа запосленог и повећаног обима посла на период од месец дана- један извршилац и то за следеће радно место:

 

-  Доктор медицине у Служби за здравствену заштиту жена, деце и омладине-  пуно радно време (пожељно је и предност ће имати кандидати доктори медицине који су на волонтерској специјализацији из педијатрије или на волонтерској специјализацији из гинекологије)

 

Услови у погледу образовања- стечено високо образовање на:

- интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године;

- основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 Додатна знања/испити/радно искуство:

-положен стручни испит

-поседовање лиценце

-знање рада на рачунару

-најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине

 

Опис послова послова за наведено радно место утврђен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

- кратку биографију;

- фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (на Медицинском факултету)

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору

- фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована)

- фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима)

- доказ о похађању волонтерске специјализације (за кандидате који су на волонтерској специјализацији из педијатрије или гинекологије)

- доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос“, поштом на адресу- Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 12:00 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли  НСЗ – пословница у Горњем Милановцу.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Кандидат који буде примљен у радни однос у обавези је да достави оверене копије докумената (диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца или решења о упису у лекарску комору).

 

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Након завршеног конкурса предата документа се не враћају кандидатима!

 

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља,  код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

 

в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац

др Александар Чивовић