Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама и објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

1/једног доктора медицине за рад у служби опште медицине са пуним радним временом на одређено време а до повратка доктора медицине са неплаћеног одсуства а најдуже 24. месеца.

Услови:

       -  Медицински факултет  VII степен образовања

           /на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује образовање

            почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од

            најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

            септембра 2005. године.       

       -  Положен стручни испит       

        - Поседовање лиценце

        -поседовање возачке дозволе Б категорије      

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање .

         Потребна документа/оверена фотокопија/ су:  

                               -диплома о завршеном медицинском факултету

                               -потврда о положеном стручном испиту                          

                               -поседовање лиценце

                               -фотокопија возачке дозволе Б категорије

                               -извод из матичне књиге рођених                                       

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ

са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц