Dom zdarvlja Pirot

 

Na osnovu člana 7, 8 i 9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („ Službeni glasnik RS“, broj 96/2019) i saglasnosti Komisije za kadrove zdravstvenih ustanova  sadržane u Kadrovskom planu Doma zdravlja Pirot za 2020. godinu broj 112-01-31/2020-02 od 16.03.2020. godine , direktor Doma zdravlja Pirot raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

Za prijem u radni odnos na  određeno vreme :

 • 2 doktora medicine radi zamene izabranih lekara

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih  članom 24. Zakona o radu Rapublike Srbije(„ Sl. glasnik Republike Srbije„ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove :

 • VII 1 – stepen stručne spreme , doktor medicine
 • Stručni ispit
 • Licenca ili Rešenje o upisu u imenik lekarske komore

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

-fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

-fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

-fotokopija licence

-izvod iz matične knjige rođenih

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Pirot  i na sajtu Ministarstva zdravlja. Zainteresovani kandidati prijave dostavljaju lično ili na adresu Dom zdarvlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

DOM ZDARVLJA PIROT

DIREKTOR

dr Radovan Ilić

 

 

Na osnovu člana 7,8 i 9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („ Službeni glasnik RS“, broj 96/2019) i saglasnosti Komisije za kadrove zdravstvenih ustanova  sadržane u Kadrovskom planu Doma zdravlja Pirot za 2020. godinu broj 112-01-31/2020-02 od 16.03.2020. godine , direktor Doma zdravlja Pirot raspisuje

J A V N I  O G L A S

Za prijem u radni odnos na  neodređeno vreme :

 • 1 doktora medicine
 • 1 zdravstvenog saradnika sa VSS –dipl. defektologa

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih  članom 24. Zakona o radu Rapublike Srbije(„ Sl. glasnik Republike Srbije„ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove :

Doktor medicine

 • VII 1 – stepen stručne spreme
 • Stručni ispit
 • Licenca ili Rešenje o upisu u imenik lekarske komore

Zdravstveni  saradnik

 • VII stepen stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

-fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

-fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

-fotokopija licence

-izvod iz matične knjige rođenih

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Pirot  i na sajtu Ministarstva zdravlja. Zainteresovani kandidati prijave dostavljaju lično ili na adresu Dom zdarvlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

DOM ZDARVLJA PIROT

DIREKTOR

dr Radovan Ilić