Завод за трансфузију крви Војводине

На основу члана 7. став 1. тачка 3), 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 8. Колективног уговора код Завода за трансфузију крви Војводине број 01-75/2015, Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова Завода за трансфузију крви Војводине број 01-101/2018, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-10873/2019 од 30. 10. 2019. године, те указане потребе за радним ангажовањем нових запослених лица, вршилац дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине,  објављује:  

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.Лабораторијски техничар у Одељењу за давалаштво крви Службе за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава, на неодређено време, са пуним радним временом, у Заводу за трансфузију крви Војводине, у Новом Саду, Хајдук Вељкова 9а- 1 извршилац,

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине, врши пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену,

врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у   Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну

листу,обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера

сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и директору Завода.

Стручна спрема и радно искуство: средња стручна спрема, стручни испит, лиценца, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том звању.

Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или oпштег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др...

 

  1. Доктор медицине у Одељењу за давалаштво крви Службе за прикупљање крви тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава- 1 извршилац, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, који ће се обављати у Заводу за трансфузију крви Војводине са седиштем у Новом Саду, Хајдук Вељкова 9а.

Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви у Заводу и на терену, збрињава нежељене реакције код давалаца крви, организује и руководи радом мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном раду екипе, учествује у реализацији програма прикупљања крви, води прописани здравствену документацију и евиденцију, учествује у изради документације ИМС-а,  сарађује са организаторима акција прикупљања крви и медијима на терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре, обавља и друге послове из делокруга рада Одељења за давалаштво крви.

Услови: високо образовање- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Потребна документација:  пријава на оглас, фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету,  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце,  Фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопија радне књижице и сл..

 

  1. Лабораторијски техничар у Одељењу за давалаштво крви Службе за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава, на одређено време, до повратка на рад запослене која се налази на породиљком одсуству,са пуним радним временом, у Заводу за трансфузију крви Војводине, у Новом Саду, Хајдук Вељкова 9а- 1 извршилац,

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине, врши пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену,

врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у   Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну

листу,обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера

сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и директору Завода.

Стручна спрема и радно искуство: средња стручна спрема, стручни испит, лиценца, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том звању.

Потребна документација:пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или oпштег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др...

 

4.Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама «Послови» Националне службе за запошљавање.

 

5.Оглас ће бити објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије и web сајту Завода за трансфузију крви Војводине.

 

6.Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са назнаком «ЗА ОГЛАС» или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова.

 

7.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

В. Д.  ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Прим. др сц. мед. Сања Богдановић, с.р.