Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 1930/2020 od dana 28.02.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-ELEKTRIČAR

 

II USLOVI:

-         stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

-         tehnička škola - smer električar.

 

III OPIS POSLOVA:

 • obavlјa svakodnevne preglede objekta,
 • vrši kontrolu ispravnosti instalacija i inventara,
 • u slučaju kvara rada električne opreme, pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,
 • vrši električarske radove,
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad,
 • obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama,
 • pušta el. opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada, kao i u slučaju poremećaja ili kvara,
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,
 • kontroliše i otklanja nedostatke u postrojenjima u kotlarnici i hidroforu,
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,
 • vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

 • za svoj rad je odgovoran rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 

 

 

 

 1. b) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

 VOZAČ SANITETSKOG VOZILA U BOLNIČKIM USTANOVAMA

 

II USLOVI:

-         stečeno srednje obrazovanje u trajanju od  tri godine,

-         srednja saobraćajna škola ili srednja tehnička škola

-         vozačka dozvola B kategorije.

 

III OPIS POSLOVA:

 • vrši sanitetski prevoz bolesnika prema nalogu lekara,
 • vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;
 • vrši sanitetski prevoz bolesnika prema overenom uputu i zakazanom terminu po nalogu pomoćnika direktora specijalne bolnice, a po informaciji medicinskih sestara/tehničara-glavnih sestara/glavnih tehničara odelјenja.
 • pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;
 • održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;
 • vodi evideciju o pređenoj kilometraži i potrošnji goriva i podnosi izveštaje rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • odgovoran je za higijenu vozila Bolnice,
 • svakodnevno vrši vizuelni pregled vozila radi utvrđivanja ispravnosti,
 • utvrđuje kvarove na vozilu i preduzima mere za njihovo otklanjanje,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu pomoćnika direktora specijalne bolnice i rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-      za svoj rad je odgovoran je pomoćniku direktora specijalne bolnice  i rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 

 

 1. c) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

 

REFERENT ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

 

II USLOVI:

 • stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,
 • završena gimnazija ili srednja ekonomska škola.

 

III OPIS POSLOVA:

 

 • pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačnih akata i prikuplјa i priprema dokumentaciju prilikom izrade akata, ugovora i dr.;
 • prikuplјa podatke za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza;
 • vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;
 • izdaje odgovarajuće potvrde i uverenja;
 • vodi i ažurira personalna dosijea zaposlenih i angažovanih lica i vodi evidencije i vrši prijavu / odjavu zaposlenih kod nadležnih organa;
 • obavlјa redovne kancelarijske poslove 
 • obavlјa administrativne poslove u vezi sa kretanjem predmeta;
 • vodi opšti delovodnik, popise akata i zavodi, razvodi, arhivira i zadužuje akta;
 • vrši raspoređivanje, otpremu i dostavu dokumentacije i pošte;
 • priprema i umnožava materijal za rad;
 • vodi evidenciju opreme i ostalih sredstava i stara se o nabavci, čuvanju i podeli potrošnog kancelarijskog materijala;
 • vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama.
 • vrši interno i eksterno dostavlјanje dokumentacije i prijem pošte,
 • radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-         za svoj rad odgovaran je rukovodiocu pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova.

 

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk