Дом здравља Сокобања

На основу члaна 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је Оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и локална самоуправа, Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије број 112-01-31/2020-02 од 22.01.2020. године, чл. 21 Статута Дома здравља и Одлуке директора о потреби за пријем, број 01-145/1-20, Дом здравља Сокобања, расписује:

 

О Г Л А С

За  пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. A) (1) једног доктора медицине на одређено време до ( 2) две године

 

 

  1. A) - доктор медицине (1) један извршилац за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућним лечењем и здравственим амбулантама са одсеком за хмп и санитетски превоз

 

 Поред општих услова за заснивање радог односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове: 

Високо образовање VII 1 степен стручне спреме

- медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, од 10 септембра 2005 године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године;

- положен  стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине, знање рада на рачунару

Као доказ испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе следеће:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној школи

- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- оверена фотокопија лиценце

- уверења о држављанству не старије од 6месеци

- оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених

          - уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

 - уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци

 - CV- краткa биографијa са адресом

 

За сва радна места „Опис послова из Правилника о систематизацији радних места Дома здравља“.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

 

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Коначну Одлуку доноси директор.  

 

Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација, а исту могу преузети у просторијама управе.

 

Изабрани кандидати  дужни су да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Потребна документа доставити лично у затвореној коверти или поштом на адресу:

Дом здравља Сокобања, ул Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања са назнаком „Пријава на оглас“

 

 

Директор Дома здравља Сокобања

Др Славиша Антонијевић