СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ. ''ЈУНАКОВИЋ'',АПАТИН

На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број:01-718/20 од 26.03.2020. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

На  неодређено време, на основу Одлуке Министарства здравља бр.:112-01-221-3/2020-02 од 16.03.2020. године

 

 

 1. САРАДНИК У УГОСТИТЕЉСТВУ- 1 извршиоца

           Услови: Високо образовање:

 на основним академским студијима у обиму од најмање 240

 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређујевисоко образовање почев од 10.септембра 2005. Године; на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређиваоо високо образовање до 10.септембра 2005. године;

-знање рада на рачунару;

-најмање пет година радног искуства

 

 1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 3 извршиоцa

 

          Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска

                            школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит,

                            поседовање лиценце за рад.

 

 1. КУВАР -2 извршиоца

 

               Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апати Апатин:

 • Средње образовање: завршена угоститељска школа III или IV степен, смер кувар

 

 1. КУЋНИ МАЈСТОР/ ЛОЖАЧ – 1 извршиоц

Средње образовање III или IV степен,

                   - смер машинбравар или електричар.

                      Додатна знања/испити/радно искуство:

                    - положен курс за ложача централног грејања;

                    - положен испит за ППЗ;

                   - две године радног искуства у струци.

 

 1. ПОМОЋНИ РАДНИК У КУХИЊИ -2 извршиоца

 

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа, положен

хигијенски минимум.

 

 1. КОНОБАР- 2 извршиоца

 

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин : Средње образовање: угоститељска школа,КВ конобар, 3.или 4. степен стручне спреме.

 

I I  На  одређено време, због замене одсутног радника:

 

 1. САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКУ АКТИВНОСТ И РЕКРЕАЦИЈУ – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: Високо образовање:

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

     Додатна знања/испити/радно искуство:

 • знање страног језика;
 • знање рада на рачунару;
 • лиценца за рад у здравственој установи;

најмање једна година радног искуства у струци

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа наWebсајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'',АПАТИН,АПАТИН

В.д. Директор

Мрђенов др Драгана