Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 3663                              од   19.03.2020.год., Здравствени центар расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

 

                     ОЈ Дом здравља Пријепоље

  1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................. 1 извршилац

                    

                     ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска  сестра тњехничар на осталим болничким одељењима .... 1 извршилац

            

 

                      Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар-VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место медицинска сестра техничарна осталим болничким одељењима -IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи одн.факултету
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић