Дом здравља Кула

На основу одредаба чланова 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 866 од 22.03.2019. и члана 7, став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије” 96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018 од 20.08.2018. године, који је Дом здравља Кула примио дана 03.09.2018. године под бројем 2571, као на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања број 963 од 31.03.2020. године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад привремено одсутне запослене која је на дужем боловању за следеће послове:

- ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ - 1 извршилац у Служби за правне и економско-финансијске послове, са следећим описом послова:

а) Разврставање, прање и сушење радне гардеробе, пешкира, мопова и крпа, завеса, столњака, чаршава, јастука, јастучница и сл.;
б) Разврставање и пеглање радне гардеробе и њено одлагање на превиђено место, пеглање пешкира, столњака, чаршава, јастука, јастучница и сл.;
в) Пријем прљаве радне гардеробе, издавање чисте гардеробе и вођење евиденције;
г) Руковање машином за прање веша и машином за сушење веша;
д) Прање и чишћење подова, зидова и стаклених површина, као и пајање, рибање и брисање и др. одговарајућим ручним помагалима;
ђ) Одржавање хигијене у просторијама вешераја;
е) Требује и води рачуна о средствима за прање и другим дозвољеним средствима за одржавање хигијене;
ж) Вођење евиденције о утрошеним средствима за прање;
з) Обавља и друге потребне послове по налогу непосредног руководиоца.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године.
Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Огласа:
а) Стручна спрема / образовање:
- основно образовање;
б) Додатна знања / испити / радно искуство:
- нису услов за обављање послова из тачке I Огласа.
в) потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака

III

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила – завршена основна школа – II степен стручне спреме;
- фотокопија личне карте (са читача);
- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).
Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

V

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI

Оглас се објављује са код Националне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), на огласној табли Дома здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.


VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове – техничар одржавања одеће“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко