Дом здравља Брус

На основу  одлуке директора Дома здравља Брус број 198  од 31.03.2020. године, Правилика о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2018.годину број 112-01-200/2018- 02 од 20.августа 2018.године, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-221-3/2020-02 од 16.марта 2020.године,  расписује се

 

О Г Л А С

 

за заснивање радног односа на неодређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником, за попуњавање упражњеног радног места,  за рад  на пословима радног места стоматолошка сестра- техничар у Одсеку дечје и превентивне стоматологије.....................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– води прописану медицинску документацију, обавља послове картотекара

– припрема стоматолошку ординацију за рад;

– врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

– правилно одлаже медицински отпад,

- наплаћује партиципацију, услуге које се плаћају 100%,

- требује потрошни материјал за службу,

- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите

-спроводи континуирани процес статистичког извештавања и фактурисања,

-учествује у стручним и другим комисијама и радним телима

 

      Стручна спрема/ образовање

  • средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит,
  • лиценца,

- најмање шест месеци радног искуствa у звању стоматолошка сестра / техничар

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

 

  • доказ о завршеном образовању( у фотокопији)
  • доказ о положеном стручном испиту ( фотокопија)
  • фотокопију важеће лиценце,
  • доказ о радном искуству у звању стоматолошке сестре/ техничар

     ( фотокопија уговора о раду или потврду од послодавца),

-    кратку биографију

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Дома здравља Брус.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација се не враћа.

 

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства