Institut za transfuziju krvi Srbije

Na osnovu 9. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i člana 22. Statuta Instituta za transfuziju krvi Srbije, donosim

 

O D L U K U

 

Poništava se oglas za prijem jednog izvršioca poslova radnog mesta organizator promotivnih aktivnosti u Odeljenju za donorske afereze u radni odnos na određeno vreme najduže do tri meseca trajanja zbog potrebe završetka posla vezanog za vođenje Registra davalaca trombocita koji je objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja dana 02.03.2020.i na sajtovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Instituta za transfuziju krvi Srbije dana 03.03.2020. i na Oglasnoj tabli Instituta dana 03.03.2020. pošto je potreba završetka posla vezanog za vođenje Registra davalaca trombocita privremeno zadovoljena.

Ova odluka ima se objaviti na sajtovima Ministarstva zdravlja, Nacionalne službe za zapošljavanje i Instituta za transfuziju krvi Srbije a Obaveštenje o poništavanju oglasa ima se zajedno sa dostavljenim dokumentima uputiti prijavljenim kandidatima. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana  02.03.2020. objavljen je oglas  na sajtu Ministarstva zdravlja i na sajtovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Instituta za transfuziju krvi Srbije dana 03.03.2020, i na Oglasnoj tabli Instituta za transfuziju krvi Srbije dana 03.03.2020.  za prijem jednog izvršioca poslova radnog mesta organizator promotivnih aktivnosti u radni odnos na određeno vreme do tri meseca trajanja, zbog potrebe završetka posla vezanog za vođenje Registra davalaca trombocita.

Kako je u međuvremenu, potreba završetka navedenih poslova zadovoljena,  odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

Dostaviti:

V.D. DIREKTOR

- Odelj.za pravne poslove                        

- a/a

Dr Vesna Mijucić