Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу  члана 7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 96/19), члана 9 Појединачног колективног уговора Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 196 од 18.01.2016.године, Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији града Ниша за 2018.годину (“Службени лист града Ниша број 3/2020),  Уговора о обезбеђивању финансијских средстава за вршење оснивачких права, бољу кадровску обезбеђеност и спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Нишу у циљу боље доступности и приступачности у коришћењу здравствене заштите број 503/2020-01од 18.02.2020.године и број 628 од 20.02.2020.године, Решења  Градоначелника града Ниша број: 927-1/2020-01 од 19.03.2020. године  о датој сагласности за заснивање радног односа на одређено време, Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  бр 1307 од 13.04.2020. године, Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла – у трајању најдуже  до 31.12.2020.године

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла – у трајању најдуже   до 31.12.2020.године,  за следеће радно место:

 

Mедицинска сестра- техничар општег смера  за рад на пословима медицинска сестра/технничар у амбуланти  у Служби опште медицине

-6 извршиоца

II

 За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду РС ( “Службени гласник РС” бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013, 75/2014,13/2017-одлука УС и 113/2017).

III

 Поред општих услова, утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 1043  од 23.03.2018. године :

  • завршена средња медицинска школа -општи смер
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад у струци или решење о упису издато од стране Kоморе медицинских сестара и техничара

 

IV

 Уз пријаву се подносе фотокопије следећих докумената, са оригиналима на увид:

  • диплома о завршеној средњој медицинског школи -општег смера
  • потврда о положеном стручном испиту
  • лиценца или решење о упису у именик Kоморе медицинских сестара и техничара

 

V

Поред тражених докумената, уз пријаву за оглас доставља се и :

-лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

-фотокопија личне карте

-извод из матичне књигне венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

-писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”.

 

VI

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

-лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

-уверење да се против њега не води кривични поступак ( уверење издаје суд)

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација и провере знања, уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

VII

 Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати  поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш  са назнаком “За конкурс-медицинске сестре” или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани, могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

ДИРЕКТОР

др Слађана Мајкић