Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1046/Р  од  15.04.2020. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до три месеца због повећаног обима посла са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Мајстор одржавања за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

- средње образовање, техничке  струке

Додатна знања/испити/радно искуство

- најмање једна година радног искуства

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ                                                                                                    др Горан Петровић