Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015,59/2015, 62/2019 и 50/2020), в.д. директора расписује:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. На пословима – магационер/економ– један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутног запосленог, до повратка истог са боловања.

       Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (захтева се средње образовање/четворогодишње) и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

 Опис послова:

- прима и складишти робу у магацин на основу прописане пратеће документације и непосредног увида бројањем, мерењем и сл., контролише квалитет и квантитет пристигле робе у   магацин;

- издаје робу из магацина, чува, класификује и евидентира робу;

- контролише стање залиха складиштене робе и одговоран је за стање залиха;

- учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина;

- наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;

- стара се да наручена роба благовремено стигне до магацина ради договора око набавке    потребних намирница за кухињу;

- контактира свакодневно са шефом кухиње ради договора око набавке    потребних намирница за кухињу;

- прибавља и обезбеђује рачуне о набавкама робе и услуга које су му поверене;

- води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;

- врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком једном месечно;

- одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе;

- води све неопходне евиденције и документацију, води рачуна о исправном складиштењу робе;

-стара се и активно учествује у припреми пописа залиха;

- по потреби робу довози службеним доставним возилом и

- у сарадњи са одговорним здравственим радником, спроводи део програма окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у свакодневне токове живота и рада.

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Радни однос са изабраним кандидатом ће бити заснован почев од 01.05.2020. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

        

                                                                         

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар