Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-2880/2020 oд 27. 03. 2020.године и Дописа Министарства здравља Број: 112-01-317-3/2020-02 oд 30. 03. 2020. године в.д. директора  Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

 

 

О Г Л А С

 

          За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом 3 (три) доктора медицине.

 

          Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 

  1. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
  2. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту,
  3. оверену фотокопија лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије
  4. кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:

 

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка

Краља Петра I 26/а

 

 

В.Д. Директора

Др Горан Ступар,с.р.