Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018), члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење“), члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу  са  Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-01 од 23.01.2020. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И    ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

  1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац,

 

за потребе Клинике за онколошку хирургију.

 

Услови за заснивање радног односа

Високо образовање из области медицине:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у  трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- просечна оцена већа од 8;

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

Заинтересовани кандидати подносе:

 

  • пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
  • фотокопија потврде  о положеном стручном испиту,
  • фотокопија лиценце,
  • доказ о радном искуству.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

 

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Даница Грујичић