Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 22. Статута, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-221-3/2020-02 од 10.03.2020. године и Закључка Комисије за давање  сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1930/2020. од 28.02.2020. године, вд директора Института за ментално здравље дана 22.04.2020. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 1 извршилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци;

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године;
 • положен стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 1 извшилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци:

Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • стручни испит, у складу са законом,
 • пет година радног искуства (пуно радно време) у дијагностичкој лабораторији која се бави пословима из области медицинске генетике

 

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - 1 извршилац, са пробним радом до 3 (три) месеца:

Високо образовање:

 • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР1 извршилац са пробним радом до 3 (три) месеца

Образовање:

 • средње образовање
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 месеци радног искуства у области здравствене заштите.

 

 

 1. ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ – 1 извршилац са пробним радом до 3 (три) месеца

Образовање:

 • најмање средње образовање техничког смера
 • 1 година радног искуства

 

Заинтересовани кандидати, у зависности од послова за које подносе пријаве, достављају:
                        -     пријаву на јавни оглас – молба,

 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце,
 • доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или извод из Фонда ПИ О),
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

 

Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интернет презентацији Института за ментално здравље.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што су изабрани кандидати дужни да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Милана Кашанина бр. 3,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу.

                                                                                  

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић