ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“

На основу  чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 106/18)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности – специјалиста епидемиолог, један извршилац на одређено време до три месеца.

Услови: Медицински факултет, специјалиста епидемиологије, стручни испит, положен специјалистички испит, лиценца, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношње пријаве је 8 дана од да на објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запишљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремен пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, на трећем спрату у  ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30-Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д.директора

Др Божица Новаковић