Градски завод за хитну медицинску помоћ у Београду

На основу  члана 7., 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 96/2019), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 4154  од 07.05.2020. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

  1. Четири (4) доктора медицине, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним временом.
  2. Четири (4) медицинских техничара, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним временом.
  3. Један (1) возач санитетског возила, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним временом.

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

Услови за радно место под бројем 2. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ССС, медицинска школа- општи смер; положен стручни испит за звање медицински техничар; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

Услови за радно место под бројем 3. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме – кв/вк возач моторног возила, возачка дозвола „Б“ категорије, 1 година радог искуства на пословима возача, уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

 

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци);

 

- за радно место под бројем 1. и: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу),

 

- за радно место под бројем 2. и; фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи- општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа( ако је кандидат из радног односа) фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу).

- за радно место под бројем 3. и; фотокопију дипломе о завршеној  саобраћајној школи – кв/вк возач моторног возила, фотокопију возачке дозволе; фотокопију потврде о радном искуству на пословима возача (најмање 1 година).

 

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, на адресу Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд, Франше д' Епереа 5, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на сајту Националне службе за запошљавање, на Огласној табли и сајту Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Достављена документација се не враћа.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова,  доказ о започетој или извршеној имунизацији у складу са Правилником о имунизацији и извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Прим. др Горан Чолаковић