Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у складу са  Уредбом o поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 )и Одлуке директора  02-бр. 545/1 од 05. 5. 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла, за послове  у:

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

  1. 1.    Доктора медицине у хитној медицинској помоћи.............. 1 извршиоца

             за рад на одређено време у трајању најдуже до 30. 9. 2020. године

 

            Опис послова:  

-   дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-    учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, )

-    обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,

-    прописује лекове и медицинска средства

-    збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравственеустанове;

-    даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-    обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине

        -     утврђује време и узрок смрти; 

 

       Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

        Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 -  на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао

     високо образовање до 10. септембра 2005. године

 -   положен стручни испит;

 -  лиценца за рад

         -   најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

  1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

 

  • Спремачице.................................................. 3 извршиоца, за рад на одређено време у трајању најдуже до 30. 9. 2020. године,

 

                Опис послова:

-     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-     одржава хигијену у административним просторијама;

-    одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

        -     обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе

               здравствене установе.

 

                Услови за пријем у радни однос кандидата су:

  • основно образовање

 

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеним студијама, односно основној школи,  фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору,    потврду о радном стажу,  зависно од услова који су потребни за обављање посла.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

             

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине