Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а на основу сагласности Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-348/2020 од 24. 01. 2020. године  и Одлуке директора  02-бр. 545/1 од 05. 5. 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на НЕОДРЕЂЕНО време, у:

 

  1. У Служби за стоматолошку здравствену заштиту:

 

  1. 1. Доктора стоматологије.................... 1 извршилац

                   

                  Опис послова : 

  -       превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

     -    врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

-     ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци

      после порођаја;

     -    упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

     -    упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

-     контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

-     збрињава хитна стања у области стоматологије;

-     обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

-     учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

-     обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим      

      сарадницима;

      -     планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

      -     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на

             примарном нивоу здравствене заштите које су предвиђене за стоматолога

 

 

             Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-    стручни испит;

-     лиценца;

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору,  потврду о радном стажу.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

             

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине