Дом здравља „Вождовац“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Вождовац“, дана 07.05.2020. године Дом здравља „Вождовац“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Медицинска сестра-техничар у амбуланти  - на неодређено време, у Служби за здравствену заштиту жена, са пуним радним временом – 1 (један) извршилац.

 

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена Медицинска школа – смер гинеколошко-акушерска сестра;
  • Положен стручни испит;
  • Пожељно радно искуство у обављању послова гинеколошко-акушерске сестре;
  • Познавање једног страног језика;
  • Рад на рачунару (МS Office пакет, интернет);

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и посебним прописима везаним за јавне службе:

  • Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци).

 

Уз пријаву, заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или фотокопијама, уз краћу биографију са пропратним писмом.

 

На дан раписивања, Јавни оглас за пријем у радни однос биће објављен на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана расписивања овог огласа.

 

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка бр. 16, сваког радног дана од 700 до 1300 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас – Медицинска сестра-техничар у амбуланти (гинеколошко-акушерска сестра) “.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „ВОЖДОВАЦ“

в. д.  д и р е к т о р a,

Др Невенка Величковић