Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 5591                  од  06.05.2020 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

       

         ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Доктор медицине изабрани лекар  .............................................................. 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти .................................................. 2 извршиоца

          ОЈ Општа болница Ужице

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици ................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .......... 3 извршилаца

        ОЈ Дом здравља Ужице

 1. 1. Медицинска сестра техничар у хитној медицинској помоћи ....................... 1 извршилац

        ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти .................................................... 1 извршилац

          ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Доктор медицине .......................................................................................... 2 извршиоца
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ........... 3 извршиоца

      

           Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине и доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет, положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима...   – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински   техничар , положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски    техничар , положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи  
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић