Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1185/2019-02 od 28.10.2019. године и број 112-01-317-1/2020-02 од 16.03.2020. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 14.10.2019. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/20/1-1225 од 07.05.2020. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

 • Инжењер инвестиционог/техничког одржавања/

одржавања уређаја и опреме - 1 извршилац

     Услови за обављање посла:

 • високо образовање из области техничко-технолошких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године – област електротехничко и рачунарско инжењерство,

или

 • високо образовање из области техничко-технолошких наука на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
 • знање рада на рачунару,
 • положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Служби за техничке послове.

 

 • Медицинска сестра/техничар у онкологији,

     хемиотерапији и брахитерапији - 2 извршиоца

     Услови за обављање посла:

 • средње образовање из области медицине - општи смер,
 • положен стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за интерну онкологију.

 

За наведена радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеном факултету/ школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе (за радно место под бр. 2)),
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и морбиле (за радно место под бр. 2)); лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове у зони јонизујућих зрачења; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту, а за радно место под бр. 2) и оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине