Завод за јавно здравље Суботица

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Суботица в.д. директора Завода за јавно здравље Суботица спец. др мед. Весна Вукмировић  дана  11.05.2020.  године објављује на интернет страници и огласној табли  Националне службе за запошљавање Суботица и интернет страници Министарства здравља

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

ЗДРAВСТВЕНИ СAРAДНИК–AНAЛИТИЧAР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛAБОРAТОРИЈИ  на ОДРЕЂЕНО време у трајању од шест месеци са пуним радним временом (један извршилац) у Центру за хигијену и хуману екологију, Одељење за физичко-хемијска испитивања

 

Услови: Високо образовање стечено на Технолошком или Природно математичком факултету (хемијски одсек).

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица Центра за хигијену и хуману екологију, Одељење за физичко-хемијска испитивања

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом,
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
  • фотокопију уверења да се против кандидата не води кривични поступак,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

  

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

 

Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о резултатима огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д. директора

Завода за јавно здравље Суботица

Спец. др мед.  Весна Вукмировић с.р.