Институт за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, а у вези са чл. 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019), чл. 10. Колективног уговора Института за плућне болести Војводине од 05.01.2018. године, у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019 и 59/2019), сходно сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Закључак 51 број: 112-11888/2019 од 27. 11. 2019. године, Закључак 51 број: 112-12863/2019 од 20. 12. 2019. године и Закључак
51 број: 112-13106/2019 од 26. 12. 2019. године), а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 13. 02. 2020. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос за следећа радна места:

 

 • Виши радиолошки техничар у радиотерапији на неодређено време, с пуним радним временом, 3    извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање стечено
 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године

или

 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • стручни испит
 • здравствена способност за рад у зони зрачења
 • Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар, на неодређено време, с пуним радним временом, 10    извршилаца

Услови за заснивање радног односа су:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит
 • Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Лабораторијски техничар, на неодређено време, с пуним радним временом, 2    извршиоца

Услови:

 • завршена средња медицинска школа, лабораторијски смер
 • положен стручни испит
 • Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на неодређено време, са пуним радним временом, 1    извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

 • завршена основна школа

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Виши радиолошки техничар у радиотерапији на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, 1    извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

 • високо образовање стечено
 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године

или

 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • стручни испит
 • здравствена способност за рад у зони зрачења
 • Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, 10    извршилаца

Услови за заснивање радног односа су:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит
 • Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 • Медицинска сестра/техничар на одређено време, с пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања дужег од 30 дана, 1    извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

 • завршена средња медицинска школа, општи смер
 • положен стручни испит
 • Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати подносе:

 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом,
 • изјаву кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписану,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ о радном искуству (ако га има) након положеног стучног испита (потврда послодавца или фотокопија радне књижице).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем.

Комисија ће размотрити све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавити разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.institut.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Приликом заснивања радог односа, изабрани кандидати дужни су да доставе:

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за плућне болести Војводине (за послове под тачком и 5.);
 • Доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд);
 • Оверену фотокопију дипломе;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије;
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић