Дом здравља Блаце

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19),  Дом здравља Блаце  расписује,

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                               

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА И РАДНИКА (4. извршиоца)

 

На одређено време, најдуже до два месеца, због повећаног обима посла, ради пружања неопходне здравствене заштите у време заразне болести COVID-19

 

             Опис послова: обавља послове медицинске сестре-техничара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО).

             Услови: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 

                   - стручна спрема/образовање

Средња  медицинска школа у трајању од четири године општег смера.

                  - додатна знања/испити/радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца, или Решење о упису у именик коморе медицинских сестара и техничара Србије.

 

         Остало: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или Решења о упису у именик коморе медицинских сестара и техничара Србије.и неоверену фотокопију личне карте.

             Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави: Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос.

              Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце    или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место: медицинска сестра/техничар у амбуланти - Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва и радника“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Директор,

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине