ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ „ПРОФ.ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ“ БЕОГРАД

На основу члана  7. 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је  оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл. гласник РС“ број  96/2019)  ) одлуке в.д. директора Завода  за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “проф.др Цветко Брајовић“ а у складу са Кадровским планом Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „проф.др Цветко Брајовић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 23.10. 2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 1930/2020 од 28. фебруара 2020.године, 

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др Цветко Брајовић“

 

Расписује :

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време    на пословима :

 

 

       -    Медицинска сестра -  техничар – један извршилац

  

Услови за заснивање радног односа:

 

 

-   Завршена средња медицинска школа

 

Опис послова : Утврђен Правилником о  организацији и систематизацији послова Завода.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

-  Пријаву на оглас са кратком  биографијом,

-  Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој  Медицинској школи и фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије

 

Пријаву на оглас доставити на адресу Завода,  Београд, Краља Милутина број 52 лично или путем поште.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  бити разматране.

 

 

В.Д.   ДИРЕКТОРА

Др Љиљана Аврамовић