Клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 6775 од 13.05.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1382/2019-02 од 05.11.2019. године о Закључку 51 бр:  112-10873/2019 oд 30.10.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-1390/2020 oд 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр. 96/19),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3  ИЗВРШИOЦА

I За Службу за економско финансијске послове

- 3 дипломирана економиста на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: завршен Економски факултет, дипломирани економиста, најмање VII-1 степен стручне спреме, стечено високо образовање завршене основне дипломске студије у трајању од четири до шест година (по пропису који уређује високо образовање до 10 септембра 2005. године); стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање од 10 септембра 2005. године

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3  ИЗВРШИOЦА

II За Службу за правне послове

- 1 референт за кадровске послове на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: најмање завршен IV степен стручне спреме правно-биротехничког, управног или економског смера;

 

III За Службу за економско финансијске послове

- 2 координатора финансијског књиговодства, билансисте на неодређено време са пробним радом од три месеца

Услови: најмање завршен IV степен стручне спреме економског смера;

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

 

Описи послова за радно место је утврђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

      Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет

      страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

 

      Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин