Клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 6776 од 13.05.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-710/2019-02 од 04.06.2019. године о Закључку 51 бр:  112-5283/2019 oд 29.05.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-979/2018-02 од 03.10.2018. године о Закључку 51 бр:  112-8075/2018 oд 28.08.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-1390/2020 од 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр. 96/19),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИOЦА:

 

5 здравствених радника са високом стручном спремом и то:

 

I за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

- 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

- 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

III за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хируригју

- 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

IV за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

- 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца за рад у Центру за ендокрину хирургију

 

 

Услови: Најмање VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, за лекаре специјалисте VII-2 степен стручне спреме, уверење о положеном специјалистичком испиту и положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИOЦА:

 

5 здравствених радника са вишом/високом стручном спремом и то:

 

I За Клинику за психијатрију

-1 виши/струковни радни терапеут на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II За Клинику за неурохирургију

- 2 виша/струковна радиолошка техничара на неодређено време са пробним радом од три месеца

за рад у Одељењу за стереотаксичну радиохирургију целог тела - Х нож

 

III За Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију

- 1 виши физиотерапеут на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

IV За Клинику за кардиологију

- 1 виши рендген техничар за Одсек ургентне – перкутане процедуре на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: завршена висока здравствена школа струковних студија одговарајућег смера, стечено високо образовање на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године, положен стручни испит

 

  

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу, односно уверење о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за кандидате здравствене раднике )
  • оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту (за лекаре специјалисте)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

 

Описи послова за радно место је утврђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

      Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет

      страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

 

      Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин