Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 6774 од 13.05.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –8 ИЗВРШИЛАЦА

 

I За Клинику за неурохирургију

- 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Амбуланти за неуроофталмологију

 

II За Клинику за алергологију и имунологију

- 1 лекар специјалиста интерне медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Специјалистичкој амбуланти

 

III За Клинику за пулмологију

- 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у II Одељењу за плућне ТБЦ и малигне туморе плућа, плеуре и медијастинума

 

IV За Центар за анестезиологију и реаниматологију

- 1 лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку реаниматологије при акушерству у Одељењу анестезиологије и реаниматологије и интензивног лечења при Клиници за гинекологију и акушерство

 

V За Центар за радиологију и МР

- 1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца      

 

VI За Клинику за гинекологију и акушерство

- 1 лекар специјалиста гинекологије и акушерства на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу поликлинике за гинекологију

 

VII За Клинику за гастроентерологију и хепатологију

- 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Дневној болници гастроентерологије и дигестивне онкологије

 

VIII За Клинику за кардиохирургију

- 1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца      

 

Услови: за докторе медицине VII степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит, за лекаре специјалисте VII-2 степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера, положен стручни испит и положен специјалистички испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ-1 ИЗВРШИОЦ

 

I За Клинику за психијатрију

- 1 дипломирани психолог на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца      

 

 

Услови: завршен Филозофски факултет - дипломирани психолог VII-1 степен стручне спреме, стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИОЦА

 

I За Клинику за гинекологију и акушерство

- 1 виши лабораторијски техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад  за рад у Одељењу интерне медицине и хематолошке лабораторије са трансфузијом крви

 

- 1 струковна медицинска сестра општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу неонатологије

 

-  1 струковна медицинска сестра-бабица на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу ОП сале

 

II  За Клинику за неурологију

- 1 струковна медицинска сестра општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за епилепсију

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ–27  ИЗВРШИОЦА:

 

I  За Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера - инструментар са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП блоку са стерилизацијом

 

II За Клинику за урологију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у интензивној нези нивоа 2 Одељења интензивне неге

 

III за Клинику за неурологију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу за цереброваскуларне болести- II Одељење

 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у  Одељењу ургентне неурологије

 

 

 

IV За Клинику за грудну хирургију  

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за интензивну негу оперисаних

 

V За Центар за медицинску биохемију

- 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу у Клиници за инфективне и тропске болести Службе за клиничку лабораторијску дијагностику

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

VI За Центар за поликлиничку делатност – Поликлиника

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за тријажу, заказивање и регистровање пацијената

 

VII За Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Клинике за ургентну хирургију у Клиници за дигестивну хирургију  - Прва хируршка

 - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у X Одељењу минималне инвазивне хирургије горњег дигестивног тракта Центра за хирургију једњака 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у X Одељењу минималне инвазивне хирургије горњег дигестивног тракта Клинике за дигестивну хирургију – Прва хируршка

 

VIII За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера - инструментар са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП блоку Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 

- 2 медицинске сестре/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу ургентне неурологије Клинике за ургентну интерну медицину у Ургентном центру

 

IX За Клинику за васкуларну хирургију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

X За Клинику за кардиохирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште неге

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге нивоа 3 у Одељењу интензивне неге 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге нивоа 2 у Одељењу полуинтензивне неге 

 

XI За Клинику за гинекологију и акушерство

-5 гинеколошко-акушерских сестара/техничара са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

-2 педијатријске сестре/техничара са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

XII За Службу за микробиологију

-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом одговарајућег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Лабораторијском одсеку за бактерологију у Ургентном центру

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

                       

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
  • оверено уверење о положеном специјалистичком испиту (за лекаре специјалисте)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин