Општa болницa Чачак

На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број  2656/1 од  15.05.2020. године и чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020 Анекс бр I) Општа болница Чачак расписује

 

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ-ТИФЛОЛОГ(СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ): 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за офталмологију

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК СА ПОЛОЖЕНИМ ПРАВОСУДНИМ ИСПИТОМПРАВНИ ЗАСТУПНИК:1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за правне послове.

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ : 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за правне послове

 

         Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији       послова Опште болнице Чачак

  1. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за економско-финансијске послове (одсек плате).

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

послова Опште болнице Чачак.

 

  1. САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК: 1 извршилац, са вишом или виском струковном школом - стручна спрема (VI/1) радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за економско-финансијске послове

 

  1. ПРАВНИ САРАДНИК: 1 извршилац, са вишом или виском струковном школом - стручна спрема (VI/1) радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за правне послове

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

         послова Опште болнице Чачак

 

У С Л О В И:

 

За радно место под редним бројем 1 кандидати  подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, (VII /1 степен стручне спреме), фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту.

 

  • За радно место под редним бројем 2, 3 и 4  кандидати  подносе фотокопију дипломе о завршеном Правном и Економском факултету - (VII /1 степен стручне спреме),  а за радно место под редним бројем 5, 6 фотокопију дипломе о завршеној вишој или високој струковој школи – (VI-1 степен стручне спреме). Уколико кандидат конкурише за радно место правног заступника у обавези је да поред дипломе о завршеном Правном факлутету достави и копију Уверења о положеном правосудном испиту.

Пријаве на оглас подносе се у  коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  15 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Документација коју кандидати доставе по конкурсу неће бити враћена.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и оверене фотокопије целокупне документације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ

Д И Р Е К Т О Р А

др Мирослав Сретеновић