Општa болицa „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. ст.1. тач.3) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/19) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2018.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
   расписује

О Г Л А С
за пријем

 

  1.   ЈЕДНЕ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме,  са положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време, са пробним радом, за рад у служби за гинекологију и акушерство, до повратка  запослене са боловања на рад
  2.  

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
- пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, обрађује моје личне податке (адреса,ЈМБГ,бр.телефона,e-mail,бр.лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се јављам),
- оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- фотокопију / очитану личну карту,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

3.

Пријава и пропратна документација  кандидатима који нису примљени се НЕ ВРАЋА и иста ће бити комисијски уништена по предвиђеној процедури, у циљу заштите података о личности садржаних у тим документима.

  1. 4.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

5.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

 

 

 

6.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

в.д. директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић