Специјална болница за болести зависности, Београд

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15., 96/19.), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 1. једног извршиоца на радном месту ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на неодређено време, са пуним радним временом.

 

 1. један извршиоц на радном месту МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на неодређено време, са пуним радним временом.

 

 1. једног извршиоца на радном месту СПРЕМАЧИЦА просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима, на неодређено време  са пуним радним временом.

 

 

Услови За радно место под редним бројем један у огласу:

 

-  завршен Медицински факултет, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит                

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:

 • Кратку биографију
 • Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи Огласом
 • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту.
 • Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору

 

Услови за радно место под редним бројем два у огласу:

 

Средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС.         Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

 • Кратку биографију
 • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом
 • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту
 • Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)

 

Услови за радно место под редним бројем три у огласу:

 

Услови: завршена основна школа, без обзира на искуство.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.
Уз пријаву приложити:

 

 • Кратку биографију,
 • Диплому или потврду (фотокопија) завршене школе која се тражи огласом

 

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.  

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 


в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић